Partnerzy

Consortium Partners

Europa Media (EM) jest niezależną, nie nastawioną na zysk małą firmą działającą w obszarze funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności w dziedzinie badań, polityki, programów i projektów dotyczących innowacyjności. Od 12 lat firma Europa Media aktywnie uczestniczy w finansowanych przez UE projektach badawczych i innowacyjnych, działając jako koordynator lub partner w wielu dziedzinach obejmujących: międzynarodową współpracę badawczą, kształcenie ustawiczne, rozwój przedsiębiorczości, rozwój opartej na wiedzy gospodarki ekologicznej, zdrowia, ochrony środowiska i technologii informacyjno-komunikacyjnych. W takich projektach nasz zespół pełni różne funkcje, takie jak promowanie koordynacji i wykorzystania wyników badań naukowych i innowacji, wprowadzanie nowoczesnych działań w zakresie rozpowszechniania i przekazu informacji, opracowywanie i wdrożenie platform internetowych, opracowanie i prowadzenie innowacyjnych programów szkoleniowych oraz budowanie potencjału. EM jest koordynatorem projektu START2ACT.

Geonardo jest firmą doradztwa inżynieryjnego, dostarczającą najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie oszczędzania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Od momentu powstania w 1999 r. Geonardo jest wiodącą w Europie Środkowo-Wschodniej firmą z dużym doświadczeniem w opracowywaniu i realizacji projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programów UE, w szczególności programów ramowych (Programy Ramowe 5/6/7 i Horizon 2020), programu Inteligentna Energia dla Europy i programu LIFE.

Geonardo zapewnia doradztwo techniczne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, aplikacji oszczędzających energię, surowców, efektywności wykorzystania zasobów i zarządzania środowiskiem. Prowadzi badania wykonalności i oceny oddziaływania, opracowuje i prowadzi innowacyjne szkolenia, budowanie potencjału, programy wzmocnienia instytucjonalnego oraz działania informacyjne i upowszechniające.

Carbon Trust to firma nie nastawiona na zysk, której celem jest przyspieszenie przejścia do zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej. Carbon Trust zapewnia specjalistyczne wsparcie dla firm oraz sektora publicznego w zakresie obniżana emisji dwutlenku węgla, oszczędzania energii i komercjalizacji technologii niskoemisyjnych. Carbon Trust działa w trzech obszarach:

Doradztwo dla przedsiębiorstw, rządów i sektora publicznego w obszarze osiągnięcia zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki.

Technologia: pomoc w rozwoju i wdrażaniu technologii i rozwiązań niskoemisyjnych - od efektywności energetycznej do wykorzystania źródeł odnawialnych.

Określanie śladu środowiskowego - pomiar i certyfikacja śladu środowiskowego dla organizacji, produktów i usług. 

CentERdata jest nie nastawionym na zysk instytutem badawczym z siedzibą na terenie kampusu Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia). Instytut specjalizuje się w badaniach polityki zmian behawioralnych oraz zbieraniu i analizowaniu danych. Koncentruje się głównie na ekonomii behawioralnej, badaniach konsumenckich, edukacji, rynku pracy, badaniach efektywności, systemach emerytur i ubezpieczeń społecznych. Pracownicy wykorzystują zaawansowane (eksperymentalne) metody, sposoby i techniki ekonometryczne do analizy i opisu zachowań. Badania prowadzone przez grupę badań konsumenckich są zróżnicowane pod względem tematów i metodyki, ale wszystkie charakteryzują się dużym przełożeniem na kształtowanie zachowań społecznych. CentERdata pracuje głównie na zlecenie uniwersytetów, platform badawczych, Komisji Europejskiej, ministerstw krajowych i organizacji branżowych.
Enviros s. r. o. z siedzibą w Pradze w Czechach jest jedną z wiodących firm doradczych przede wszystkim w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska i doradztwa biznesowego w Europie Wschodniej, w tym w Republice Czeskiej, a także w innych częściach świata. Głównym udziałowcem Enviros s. r. o. jest brytyjska firma Enviros Global Limited. Enviros s.r.o. zatrudnia 44 stałych wykwalifikowanych specjalistów oraz ponad 30 niezależnych ekspertów o zróżnicowanym doświadczeniu i wiedzy. Firma zatrudnia 12 audytorów energetycznych posiadających uprawnienia nadawane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Instytut Energetyki Hrvoje Požar (EIHP) zajmuje się głównie transformacją systemu energetycznego w kierunku otwartego rynku energii, uregulowanego prawnie i formalnie opartego na przepisach prawnych UE. Po przystąpieniu Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej profil działalności Instytutu przesunął się w kierunku rozwoju energetycznego UE i Chorwacji do roku 2050. Wymaga to usprawnienia metod planowania systemu energetycznego, podsystemów energetycznych, sieci przesyłu wszystkich form energii, a także umożliwienia zmian prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych związanych z systemem energetycznym. Coraz ważniejszym obszarem działalności jest przekazywanie informacji, co wymaga ciągłego doskonalenia zawodowego naszych ekspertów i ich aktywnego udziału w kształceniu innych. Celem strategicznym EIH jest osiągnięcie wiodącej pozycji zakresie planowania energetycznego i analiz energetycznych w całym regionie.

Szczególną wagę przywiązujemy do współpracy międzynarodowej, członkostwa w stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych, a także udziału w międzynarodowych programach finansowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Bank Światowy i inne podmioty. EIHP i jego eksperci współpracują z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami, takimi jak: Światowa Rada Energetyki - WEC, Międzynarodowa Agencja Energetyczna - IEA, Światowa Sieć na rzecz Energii Odnawialnej - WREN, Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - EWEA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyki Solarnej - ISES, porozumienie na rzecz bioenergii Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Europejska Sieć Energetyczna – EnR oraz COGEN Europe.

SOFENA to nie nastawiona na zysk organizacja pozarządowa założona w 2001 r. w celu wspierania miasta Sofia w realizacji zrównoważonej polityki energetycznej. Prowadzi ona oceny zużycia energii, efektywności energetycznej i potencjału odnawialnych źródeł energii. Agencja działa w obszarze propagowania całościowego, energooszczędnego podejścia do remontów i budowy nowych budynków, wprowadzania systemów zarządzania energią i systemów monitorujących zużycie energii w budynkach mieszkalnych i przedsiębiorstwach, szkoleń i promowania środków oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii. SOFENA ma doświadczenie w zakresie audytów energetycznych i analiz budynków i obiektów budowlanych, a także technologii informatycznych wykorzystywanych na rzecz zarządzania energią i monitorowania zużycia energii. SOFENA organizuje szkolenia, lokalne spotkania, dni informacyjne i dyskusje poświęcone kwestiom energetycznym dla zainteresowanych stron. Prowadzi kampanie, aby wpłynąć za zachowania obywateli i informować o środkach oszczędzania energii. Agencja inicjuje też projekty w zakresie efektywności energetycznej budynków komunalnych, mieszkalnych, przemysłowych i biurowych. SOFENA ma ponad 10-letnie doświadczenie jako wiodący partnerzy w projektach krajowych i ponad 15 projektach międzynarodowych w ramach programów SAVE II, ALTENER, Inteligentna Energia dla Europy oraz program współpracy państw Europy Południowo-Wschodniej.

SIEA powstała w 1999 r. jako agencja zajmująca się dotacjami, działająca przy Ministerstwie Gospodarki. Pełni ona funkcję ośrodka wiedzy o efektywności energetycznej, innowacji energetycznych i odnawialnych źródeł energii. SIEA jest podmiotem wdrażającym fundusze strukturalne UE i inne mechanizmy finansowania. Pełni też rolę krajowej agencji ds. energii. Ma bardzo dobrą znajomość słowackiego rynku energii, jego uczestników, decydentów, przedsiębiorstw, specjalistów, stowarzyszeń i wszystkich podmiotów funkcjonujących w dziedzinie energetyki, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Szczególny nacisk SIEA kładzie na szkolenia i seminaria informacyjne dla środowisk zawodowych, jak i całego społeczeństwa w kwestiach racjonalnego wykorzystania energii oraz szerszego wykorzystania źródeł odnawialnych. Realizując zadania słowackiego Ministerstwa Gospodarki SIEA bierze udział w opracowaniu polityki energetycznej, odnośnych aktów prawnych, monitoruje sektor energetyki pod względem popytu i podaży.

Departament Innowacji SIEA to jednostka analityczna Ministerstwa Gospodarki. We współpracy z Ministerstwem Edukacji opracowuje strategię inteligentnej specjalizacji dla Słowacji. Departament Innowacji uczestniczy także w międzynarodowych projektach na dwóch poziomach (polityka innowacji i rozwój klastrów-ACE, CLUSTER COOP, CENTRAMO).

ENERO to niezależna, nie nastawiona na zysk firma, od 1999 r. zajmująca się doradztwem technicznym i badaniami w dziedzinie energii. Zajmuje się głównie odnawialnymi źródłami energii i promowaniem efektywności energetycznej. Zatrudnia doświadczonych ekspertów w dziedzinie innowacyjnych technologii energetycznych i zarządzania europejskimi projektami badawczo-rozwojowymi. ENERO jest członkiem wielu europejskich konsorcjów projektowych w ramach 5., 6. i 7. ramowego programu badań i rozwoju, programu współpracy dla Europy południowo-wschodniej, programu Inteligentna Energia dla Europy. Cele Enero obejmują badania i rozwój w dziedzinie energii, a także transfer nowych energooszczędnych technologii z innych krajów Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Rumunii w sektorach wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej i ciepła, wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych, efektywności energetycznej, budowy domów pasywnych, itp.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii powstała w dniu 15 kwietnia 1994 r. w wyniku uchwały Sejmu RP i decyzji rządu RP, w rezultacie porozumienia udziałowców realizujących politykę energetyczną państwa. Głównym udziałowcem jestNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Agencja utworzona została jako spółka akcyjna i zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego działa na zasadach rynkowych. KAPE realizuje również zadania o charakterze publicznym na zasadzie niedochodowej. 

KAPE promuje i wdraża światowe standardy i praktyki w dziedzinie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, na podstawie których opracowuje optymalne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej dla klientów. Naszym strategicznym celem jest wspieranie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez poprawę efektywności energetycznej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. KAPE oferuje kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju dla firm i branży budowlanej. Agencja świadczy też doradztwo dla polskiego rządu i gmin oraz prowadzi działalność w zakresie edukacji, promowania racjonalnego wykorzystania energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Belgia realizowała wiele inicjatyw w zakresie wspierania nowych firm, co utrudniało przedsiębiorcom znalezienie odpowiedniego programu lub kontaktu w odpowiednim momencie. W 2012 r. stało się jasne, że w Belgii trzeba połączyć siły, aby działać w globalnych, szybko zmieniających się warunkach. Po kilku udanych projektach pilotażowych opracowano jasny cel. 12 doświadczonych przedsiębiorców w marcu 2013 r. założyło nie nastawioną na zysk organizację, w skład której weszło wiele organizacji wspierających nowe firmy. Sieć ta objęła całą Belgię i realizuje działania na zasadzie współpracy.

Organizacja Startups.be zrzesza obecnie ponad 85 podmiotów aktywnie wspierających nowych przedsiębiorców poprzez doradztwo i szkolenia, inkubatory przedsiębiorczości, budowę sieci współpracy, wymianę doświadczeń w odpowiednich obszarach oraz wsparcie finansowe. Dzięki tej inicjatywie agencje rządowe, stowarzyszenia, miasta, instytucje naukowe, organizacje przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców, inicjatywy i organizacje wolontariuszy łączą siły, budując fundament nowej gospodarki opartej na wiedzy. Pomagamy przedsiębiorcom odnieść sukces poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług, partnerów biznesowych, klientów i inwestorów. Dzięki naszej sieci łączymy firmy typu start-up i technologie, zwiększamy skalę działania, poprawiamy widoczność w skali międzynarodowej i pomagamy rozwijać klimat przedsiębiorczości.

Cooperative partners of START2ACT project

START2ACT consortium is in close cooperation with the following organizations at Member State and at EU level in order to engage startups and young SMEs in taking action on energy efficiency within the office environment.

Stakeholder Committee Members

The Stakeholder Committe members are supporting the START2ACT project from the proposal stage to the implementation in order to reach project objectives. They play a major role as their aspects are taken into consideration during the project implementation, as well as they closely cooperate with the consortium partners in order to successfully engage young SMEs and startups in taking action on energy efficiency.

Porada dnia
Nie zapominaj o zamykaniu okien i drzwi gdy działa ogrzewanie lub klimatyzacja.

Czy była przydatna?