Partnerzy

Partnerzy konsorcjum

Europa Media (EM) jest niezależną, nie nastawioną na zysk małą firmą działającą w obszarze funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności w dziedzinie badań, polityki, programów i projektów dotyczących innowacyjności. Od 12 lat firma Europa Media aktywnie uczestniczy w finansowanych przez UE projektach badawczych i innowacyjnych, działając jako koordynator lub partner w wielu dziedzinach obejmujących: międzynarodową współpracę badawczą, kształcenie ustawiczne, rozwój przedsiębiorczości, rozwój opartej na wiedzy gospodarki ekologicznej, zdrowia, ochrony środowiska i technologii informacyjno-komunikacyjnych. W takich projektach nasz zespół pełni różne funkcje, takie jak promowanie koordynacji i wykorzystania wyników badań naukowych i innowacji, wprowadzanie nowoczesnych działań w zakresie rozpowszechniania i przekazu informacji, opracowywanie i wdrożenie platform internetowych, opracowanie i prowadzenie innowacyjnych programów szkoleniowych oraz budowanie potencjału. EM jest koordynatorem projektu START2ACT.

Geonardo jest firmą doradztwa inżynieryjnego, dostarczającą najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie oszczędzania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Od momentu powstania w 1999 r. Geonardo jest wiodącą w Europie Środkowo-Wschodniej firmą z dużym doświadczeniem w opracowywaniu i realizacji projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programów UE, w szczególności programów ramowych (Programy Ramowe 5/6/7 i Horizon 2020), programu Inteligentna Energia dla Europy i programu LIFE.

Geonardo zapewnia doradztwo techniczne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, aplikacji oszczędzających energię, surowców, efektywności wykorzystania zasobów i zarządzania środowiskiem. Prowadzi badania wykonalności i oceny oddziaływania, opracowuje i prowadzi innowacyjne szkolenia, budowanie potencjału, programy wzmocnienia instytucjonalnego oraz działania informacyjne i upowszechniające.

Carbon Trust to firma nie nastawiona na zysk, której celem jest przyspieszenie przejścia do zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej. Carbon Trust zapewnia specjalistyczne wsparcie dla firm oraz sektora publicznego w zakresie obniżana emisji dwutlenku węgla, oszczędzania energii i komercjalizacji technologii niskoemisyjnych. Carbon Trust działa w trzech obszarach:

Doradztwo dla przedsiębiorstw, rządów i sektora publicznego w obszarze osiągnięcia zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki.

Technologia: pomoc w rozwoju i wdrażaniu technologii i rozwiązań niskoemisyjnych - od efektywności energetycznej do wykorzystania źródeł odnawialnych.

Określanie śladu środowiskowego - pomiar i certyfikacja śladu środowiskowego dla organizacji, produktów i usług. 

CentERdata jest nie nastawionym na zysk instytutem badawczym z siedzibą na terenie kampusu Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia). Instytut specjalizuje się w badaniach polityki zmian behawioralnych oraz zbieraniu i analizowaniu danych. Koncentruje się głównie na ekonomii behawioralnej, badaniach konsumenckich, edukacji, rynku pracy, badaniach efektywności, systemach emerytur i ubezpieczeń społecznych. Pracownicy wykorzystują zaawansowane (eksperymentalne) metody, sposoby i techniki ekonometryczne do analizy i opisu zachowań. Badania prowadzone przez grupę badań konsumenckich są zróżnicowane pod względem tematów i metodyki, ale wszystkie charakteryzują się dużym przełożeniem na kształtowanie zachowań społecznych. CentERdata pracuje głównie na zlecenie uniwersytetów, platform badawczych, Komisji Europejskiej, ministerstw krajowych i organizacji branżowych.
Enviros s. r. o. z siedzibą w Pradze w Czechach jest jedną z wiodących firm doradczych przede wszystkim w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska i doradztwa biznesowego w Europie Wschodniej, w tym w Republice Czeskiej, a także w innych częściach świata. Głównym udziałowcem Enviros s. r. o. jest brytyjska firma Enviros Global Limited. Enviros s.r.o. zatrudnia 44 stałych wykwalifikowanych specjalistów oraz ponad 30 niezależnych ekspertów o zróżnicowanym doświadczeniu i wiedzy. Firma zatrudnia 12 audytorów energetycznych posiadających uprawnienia nadawane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Instytut Energetyki Hrvoje Požar (EIHP) zajmuje się głównie transformacją systemu energetycznego w kierunku otwartego rynku energii, uregulowanego prawnie i formalnie opartego na przepisach prawnych UE. Po przystąpieniu Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej profil działalności Instytutu przesunął się w kierunku rozwoju energetycznego UE i Chorwacji do roku 2050. Wymaga to usprawnienia metod planowania systemu energetycznego, podsystemów energetycznych, sieci przesyłu wszystkich form energii, a także umożliwienia zmian prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych związanych z systemem energetycznym. Coraz ważniejszym obszarem działalności jest przekazywanie informacji, co wymaga ciągłego doskonalenia zawodowego naszych ekspertów i ich aktywnego udziału w kształceniu innych. Celem strategicznym EIH jest osiągnięcie wiodącej pozycji zakresie planowania energetycznego i analiz energetycznych w całym regionie.

Szczególną wagę przywiązujemy do współpracy międzynarodowej, członkostwa w stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych, a także udziału w międzynarodowych programach finansowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Bank Światowy i inne podmioty. EIHP i jego eksperci współpracują z licznymi stowarzyszeniami i instytucjami, takimi jak: Światowa Rada Energetyki - WEC, Międzynarodowa Agencja Energetyczna - IEA, Światowa Sieć na rzecz Energii Odnawialnej - WREN, Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - EWEA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyki Solarnej - ISES, porozumienie na rzecz bioenergii Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Europejska Sieć Energetyczna – EnR oraz COGEN Europe.

SOFENA to nie nastawiona na zysk organizacja pozarządowa założona w 2001 r. w celu wspierania miasta Sofia w realizacji zrównoważonej polityki energetycznej. Prowadzi ona oceny zużycia energii, efektywności energetycznej i potencjału odnawialnych źródeł energii. Agencja działa w obszarze propagowania całościowego, energooszczędnego podejścia do remontów i budowy nowych budynków, wprowadzania systemów zarządzania energią i systemów monitorujących zużycie energii w budynkach mieszkalnych i przedsiębiorstwach, szkoleń i promowania środków oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii. SOFENA ma doświadczenie w zakresie audytów energetycznych i analiz budynków i obiektów budowlanych, a także technologii informatycznych wykorzystywanych na rzecz zarządzania energią i monitorowania zużycia energii. SOFENA organizuje szkolenia, lokalne spotkania, dni informacyjne i dyskusje poświęcone kwestiom energetycznym dla zainteresowanych stron. Prowadzi kampanie, aby wpłynąć za zachowania obywateli i informować o środkach oszczędzania energii. Agencja inicjuje też projekty w zakresie efektywności energetycznej budynków komunalnych, mieszkalnych, przemysłowych i biurowych. SOFENA ma ponad 10-letnie doświadczenie jako wiodący partnerzy w projektach krajowych i ponad 15 projektach międzynarodowych w ramach programów SAVE II, ALTENER, Inteligentna Energia dla Europy oraz program współpracy państw Europy Południowo-Wschodniej.

SIEA powstała w 1999 r. jako agencja zajmująca się dotacjami, działająca przy Ministerstwie Gospodarki. Pełni ona funkcję ośrodka wiedzy o efektywności energetycznej, innowacji energetycznych i odnawialnych źródeł energii. SIEA jest podmiotem wdrażającym fundusze strukturalne UE i inne mechanizmy finansowania. Pełni też rolę krajowej agencji ds. energii. Ma bardzo dobrą znajomość słowackiego rynku energii, jego uczestników, decydentów, przedsiębiorstw, specjalistów, stowarzyszeń i wszystkich podmiotów funkcjonujących w dziedzinie energetyki, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Szczególny nacisk SIEA kładzie na szkolenia i seminaria informacyjne dla środowisk zawodowych, jak i całego społeczeństwa w kwestiach racjonalnego wykorzystania energii oraz szerszego wykorzystania źródeł odnawialnych. Realizując zadania słowackiego Ministerstwa Gospodarki SIEA bierze udział w opracowaniu polityki energetycznej, odnośnych aktów prawnych, monitoruje sektor energetyki pod względem popytu i podaży.

Departament Innowacji SIEA to jednostka analityczna Ministerstwa Gospodarki. We współpracy z Ministerstwem Edukacji opracowuje strategię inteligentnej specjalizacji dla Słowacji. Departament Innowacji uczestniczy także w międzynarodowych projektach na dwóch poziomach (polityka innowacji i rozwój klastrów-ACE, CLUSTER COOP, CENTRAMO).

ENERO to niezależna, nie nastawiona na zysk firma, od 1999 r. zajmująca się doradztwem technicznym i badaniami w dziedzinie energii. Zajmuje się głównie odnawialnymi źródłami energii i promowaniem efektywności energetycznej. Zatrudnia doświadczonych ekspertów w dziedzinie innowacyjnych technologii energetycznych i zarządzania europejskimi projektami badawczo-rozwojowymi. ENERO jest członkiem wielu europejskich konsorcjów projektowych w ramach 5., 6. i 7. ramowego programu badań i rozwoju, programu współpracy dla Europy południowo-wschodniej, programu Inteligentna Energia dla Europy. Cele Enero obejmują badania i rozwój w dziedzinie energii, a także transfer nowych energooszczędnych technologii z innych krajów Unii Europejskiej i ich wdrażanie w Rumunii w sektorach wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej i ciepła, wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych, efektywności energetycznej, budowy domów pasywnych, itp.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii powstała w dniu 15 kwietnia 1994 r. w wyniku uchwały Sejmu RP i decyzji rządu RP, w rezultacie porozumienia udziałowców realizujących politykę energetyczną państwa. Głównym udziałowcem jestNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Agencja utworzona została jako spółka akcyjna i zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego działa na zasadach rynkowych. KAPE realizuje również zadania o charakterze publicznym na zasadzie niedochodowej. 

KAPE promuje i wdraża światowe standardy i praktyki w dziedzinie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, na podstawie których opracowuje optymalne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej dla klientów. Naszym strategicznym celem jest wspieranie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez poprawę efektywności energetycznej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. KAPE oferuje kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju dla firm i branży budowlanej. Agencja świadczy też doradztwo dla polskiego rządu i gmin oraz prowadzi działalność w zakresie edukacji, promowania racjonalnego wykorzystania energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Belgia realizowała wiele inicjatyw w zakresie wspierania nowych firm, co utrudniało przedsiębiorcom znalezienie odpowiedniego programu lub kontaktu w odpowiednim momencie. W 2012 r. stało się jasne, że w Belgii trzeba połączyć siły, aby działać w globalnych, szybko zmieniających się warunkach. Po kilku udanych projektach pilotażowych opracowano jasny cel. 12 doświadczonych przedsiębiorców w marcu 2013 r. założyło nie nastawioną na zysk organizację, w skład której weszło wiele organizacji wspierających nowe firmy. Sieć ta objęła całą Belgię i realizuje działania na zasadzie współpracy.

Organizacja Startups.be zrzesza obecnie ponad 85 podmiotów aktywnie wspierających nowych przedsiębiorców poprzez doradztwo i szkolenia, inkubatory przedsiębiorczości, budowę sieci współpracy, wymianę doświadczeń w odpowiednich obszarach oraz wsparcie finansowe. Dzięki tej inicjatywie agencje rządowe, stowarzyszenia, miasta, instytucje naukowe, organizacje przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców, inicjatywy i organizacje wolontariuszy łączą siły, budując fundament nowej gospodarki opartej na wiedzy. Pomagamy przedsiębiorcom odnieść sukces poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług, partnerów biznesowych, klientów i inwestorów. Dzięki naszej sieci łączymy firmy typu start-up i technologie, zwiększamy skalę działania, poprawiamy widoczność w skali międzynarodowej i pomagamy rozwijać klimat przedsiębiorczości.

Partnerzy współpracujący z START2ACT

Konsorcjum START2ACT ściśle współpracuje z następującymi organizacjami w państwach członkowskich i na poziomie UE, aby zaangażować startupy i młode MŚP w podejmowanie działań na rzecz efektywności energetycznej w biurze.

Komitet interesariuszy

Członkowie Komitetu interesariuszy wspierają projekt START2ACT począwszy od etapu złożenia propozycji projektu aż do jego wdrożenia. Pomaga to osiągnąc cele projektu. Odgrywają oni ważną rolę w projekcie, ponieważ ich uwagi uwzględnienie są podczas realizacji projektu. Współpracują oni z partnerami konsorcjum projektu i pomagają angażować młode MŚP i startupy w działania dotyczące efektywności energetycznej.

Porada dnia
Czy twój pogrzewacz wody wyposażony jest w regulator czasowy? Praca podgrzewacza może odpowiadać pracy 10 czajników elektrycznych, a bez regulatora podgrzewacz pracuje cały dzień, całą noc, cały rok!

Czy była przydatna?