Regulamin i warunki konkursu

1. Zwycięzca zostanie ogłoszony  29/06/2018. Zgłoszenie na konkurs należy przysłać do godz. 18:00 GMT 15/06/2018, zgłoszenia przysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie oceny według trzech kryteriów: różnorodność, zaangażowanie i kreatywność.
 

3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy krajów, w których realizowany jest projekt START2ACT, którzy ukończyli 18 lat. Z udziału wyłączeni są pracownicy firm i instytucji realizujących projekt START2ACT, ich kontrahenci, pracownicy firm powiązanych w grupy z firmami i instytucjami realizującymi projekt, członkowie ich rodzin, agenci oraz inne osoby związane z realizacją konkursu.
 

4. Nagrodami są: inteligentny głośnik Amazon Echo i dwa power banki na baterie słoneczne. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy START2ACT (do wyczerpania zapasów). Pakiet startowy i nagrodę mogą otrzymać jedynie uczestnicy z MŚP lub startupu.

5. Nagroda jest ustalona jak w punkcie powyżej. Nie można jej zamienić na inną ani otrzymać ekwiwalentu w gotówce.
 

6. Promotor (Geonardo) zastrzega sobie prawo do zastąpienia ustalonej nagrody inną nagrodą o równej lub wyższej wartości, jeśli będą tego wymagały okoliczności niezależne od promotora.
 

7. Konkurs został zorganizowany przez firmę Geonardo Environmental Technologies Ltd. (promotor), zarejestrowaną pod numerem 0109694792, pod adresem Záhony utca 7, 1031 Budapest, Hungary. Uczestnik biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na kontakt ze strony Geonardo oraz firm i instytucji realizujących projekt START2ACT w sprawie oferowanych przez nie produktów i usług.
 

8. Informacje dostarczone przy rejestracji w konkursie zostaną użyte zgodnie z polityką prywatności Geonardo.
 

9. Dane osobowe nie będą przekazane żadnym osobom trzecim (innym niż firmy i instytucje realizujące projekt START2ACT).
 

10. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez email lub telefonicznie (zgodnie z danymi podanymi przy zgłoszeniu) przed 29/06/2018 i zobowiązany jest do podania adresu pocztowego w celu wysłania nagrody. Jeśli zwycięzca poda prawidłowy adres, nagroda zostanie wysłana w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.

11. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie jego nazwiska i wizerunku w celach promocyjnych po zakończeniu konkursu.
 

12. Zwycięzca poda swoje dane na adres email info@start2act.eu w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia zwycięzcy.
 

13. Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.
 

14. Udział w konkursie nie wymaga dokonywania żadnych zakupów.
 

15. Promotor nie odpowiada za niekompletne zgłoszenia konkursowe, wynikające z błędów technicznych, niewłaściwie działającego sprzętu komputerowego, oprogramowania, satelity czy serwera.
 

16. Nagrodę należy odebrać do dnia 10/07/2018. W przeciwnym razie zostanie wyłoniony inny zwycięzca.

 

Porada dnia
Przejdź na LED!! Uzyskasz korzyści pod względem jakości światła, efektywności energetycznej, żywotności urządzeń, ceny, możliwości przygaszania i różnorodności!

Czy była przydatna?